วว. คว้ารางวัล Sustainability Booth Design Award 2022  ในงาน CPHI Asia  2022

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รับรางวัล Sustainability Booth Design Award 2022  เนื่องในงาน CPHI Asia 

Read more

วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน” ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  พร้อมมอบถังขยายชีวภัณฑ์ วว.  ให้แก่เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

Read more