วช. ดันวิจัยสู่ชุมชนความรู้พร้อมใช้ ด้วยนวัตกรรม “3P ปุ๋ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์” ในเวที NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว “เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ภายใต้ชื่อ NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่

Read more

สวทช. จัดอบรม “การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้น”

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการเกษตร จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้น”  ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจที่จะออกแบบและวางระบบน้ำในแปลงเปิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นตัวช่วยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิต และลดความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียผลผลิต รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าแรงงาน ค่าน้ำและไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read more

สอวช. ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มจธ. เปิดตัวแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านสะเต็ม พร้อมต่อยอดเฟส 2 ดึงเครื่องมือวัดสมรรถนะจากญี่ปุ่นช่วยคัดเลือกพนักงานก่อนเข้าทำงานจริง

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสำนักเคเอกซ์ (Knowledge Exchange: KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานเปิดตัว STEM One-Stop Service (STEM OSS) แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ณ อาคารเคเอกซ์ ชั้น

Read more

วว.จัดการฝึกอบรม “Coconut Cultivation and Value Added Products from Coconut” แลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการดำเนินงาน ระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักธุรกิจชาวไทย/ศรีลังกา

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “Coconut Cultivation and Value Added Products from Coconut : การปลูกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว” ซึ่ง

Read more

วช. นำคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย คว้ารางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากเวที “Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2565 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยจาก 6 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15

Read more