รมช.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ประจำปี 66

          วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ

Read more