กระทรวง อว. ผนึกกำลังกระทรวงดิจิทัลฯ และพันธมิตร ร่วมสร้างระบบนิเวศพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

(เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565) : ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพด้านไอซีทีของประเทศไทย การสร้างระบบนิเวศผู้มีศักยภาพด้านดิจิทัลที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง ก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย” ในงาน Thailand Talent Transformation

Read more

เอ็มเทค จับมือ 3 สถาบันการศึกษา มทร. ธัญบุรี จุฬาฯ และ มจธ. ร่วมวิจัยพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(เมื่อเร็วๆนี้) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ บริษัท แอธเลติก โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

การเคหะแห่งชาติ จับมือ ม.ส.ท. ส่งเสริมที่อยู่อาศัยประพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8 ธันวาคม 2565 : การเคหะแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) ส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ปรับตัวอยู่ได้ในภาวะโลกร้อน โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Read more

วช.หนุนทีมวิจัยเอ็นเทค สวทช.พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข สามารถลดการนำเข้าเทคโนโลยีและสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานพยาบาลในแต่ละจังหวัดได้

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ หากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ในช่วงที่ประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกประสบกับปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ในสถานประกอบการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ มีขยะติดเชื้อรวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สัมผัสเชื้อก่อโรคเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการบำบัดอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more