คืน 14 ธันวาคมนี้ ชวนชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” พร้อมปักหมุด 3 จุดหลักชมดาวกับ สดร.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เผยคืน 14 ธันวาคม 2565 มีปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป อัตราการตกสูงสุด 150 ดวงต่อชั่วโมง ชมได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทยในพื้นที่มืดสนิท

Read more

เชฟรอน หนุนโมเดล BCG รวมพลจิตอาสา ร่วมเรียนรู้ลงมือทำตามวิถีกสิกรรมธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การปลูกฝัง “พลังความร่วมมือ” ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็น DNA หลักของเชฟรอนในเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย ซึ่งการที่จะพัฒนาชุมชนและขยายผลสู่ “ภายนอก” ได้นั้น การบ่มเพาะจาก “ภายใน” ให้คนในองค์กรมีใจช่วยเหลือสังคมถือเป็นเรื่องสำคัญ  เชฟรอนจัดกิจกรรม “สุขอาสา”หรือ“We Volunteer”ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนจุดยืนดังกล่าว ล่าสุดตอกย้ำความร่วมมือในฐานะ One Team อีกครั้ง ผ่านการรวมพลังจิตอาสา

Read more

วว. หารือหน่วยงานชั้นนำออสเตรเลีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม / เครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมและเครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยาสถาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัด อว. เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายนานาชาติด้านนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ถอดบทเรียนการดำเนินการจัดการนวัตกรรมการเกษตรสู่แนวปฏิบัติที่ดี และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเครือข่ายนวัตกรรมนานาชาติสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืน คณะผู้บริหาร อว. และ วว. นำโดย

Read more

วช.ให้ทุน Spearhead กับทีมวิจัย มธ. พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์จีโนไทป์ของหมู่เลือดระบบ Colton เพื่อแก้ปัญหาในการจัดหาเลือดผู้บริจาคที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดเป็นประจำ พร้อมต่อยอดวิธีการตรวจจีโนไทป์กับหมู่เลือดระบบอื่นต่อไป

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะในแผนงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ที่เป็นการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลสุขภาวะด้านการแพทย์ครบวงจรและภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพชีวิตและสังคม ซึ่ง วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ในแผนงานวิจัยดังกล่าวฯ กับโครงการ “การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์จีโนไทป์ของหมู่เลือดระบบ Colton

Read more