วช. หนุนงานวิจัย วว. และ มรภ. พัฒนาพื้นที่เมืองคอน ยกระดับการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น

วันที่ 21 ธ.ค. 65 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ.” ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้”

Read more

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ระดับดีมาก ด้านการเผยแพร่บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Catalog)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)

Read more

IoT Hackathon 2022 ครั้งที่ 3 ลับคมเด็ก Gen R พร้อมส่งต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC “ต้องทำได้ ทำเป็น”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. จัดการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 ครั้งที่

Read more

“GISTDA” ผนึกกำลัง “กองทัพบก” ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถการป้องกันประเทศและภารกิจช่วยเหลือประชาชน

21 ธันวาคม 2565 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กองทัพบก (ทบ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ

Read more

วว. เตรียมจัดประชุม The 7th International  Conference  on  Selenium in the Environment and Human Health

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เตรียมจัดการประชุม  The 7th International  Conference  on Selenium  in  the  Environment  and  Human  Health

Read more