NSM คว้า “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 : ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหมาย “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” ระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Read more

วช. หนุนทีมวิจัย ม.อ. พัฒนาศักยภาพการกักเก็บข้อมูลคาร์บอน ของป่าชายเลนและหญ้าทะเลตามธรรมชาติและปลูกบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นในบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนและพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

Read more

คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลตำรวจ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ผลักดันให้ “สังคมไทยปลอดบุหรี่”

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วย และเสียชีวิตก่อนวัย  อันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอายุของนักสูบหน้าใหม่ ที่ลดน้อยลง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ

Read more

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รพ.ตร. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีขณะปฏิบัติหน้าที่ 

การควบคุมอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำ  เป็นหนึ่งในนโยบายของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เพื่อสนับสนุนการควบคุมความเสี่ยงของการให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล   ทั้งนี้การลดความเสี่ยงดังกล่าวมีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554    ผลบังคับใช้กับสถานพยาบาลทุกแห่งในการควบคุมกำกับให้มีการลดความเสี่ยงในการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 พันตำรวจโทหญิง วริทธิ์ธร  ดีช่วย หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า

Read more

“สมศ.” เผยผลการประเมินสถานศึกษาครึ่งปีแรกคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 พร้อมพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกหลังโควิด ชูแนวคิดลดภาระ และสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาจริง

สมศ. เปิดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชูแนวคิดปรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ มุ่งให้แต่ละสถานศึกษาออกแบบระบบให้เหมาะสมพร้อมนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับมากำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป พร้อมเผยผลการประเมินตั้งแต่เดือน ต.ค. 65  จนถึงปัจจุบัน สมศ.ประเมินสถานศึกษาไปแล้ว 8,283  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.54 จากเป้าหมายสถานศึกษาจำนวน 13,245 แห่ง และขณะนี้ สมศ. อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่เหลือ

Read more

สทป. จับมือ บริษัท Group-IB จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท Group-IB จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมดิจิทัล (Digital Environment) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ บริษัท Group-IB จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ

Read more

รวมพลคนเกษตรสายอาร์ต 3 – 4 มิถุนายน นี้ @พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศิลป์เกษตร” ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบความสุขบนวิถีของการเกษตรที่ผสมผสานกับงานศิลปะ พร้อมไอเดียการออกแบบสวนสวยหลากหลายสไตล์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online

Read more

วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นแบบสำหรับการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบก๊าซชีวภาพจากบ่อขยะในชุมชนโดยผ่านกระบวนการเคมีความร้อนหลายกระบวนการ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็กในชุมชน อย่างไม่มีข้อจำกัดในการกักเก็บพลังงาน และนำออกมาใช้เมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านหอเซลล์เชื้อเพลิง และมีการทดสอบกระบวนการผลิตไฮโดรเจน ออกแบบและพัฒนาระบบการผลิต เพิ่มความบริสุทธิ์และกักเก็บไฮโดรเจนโดยใช้วัตถุดิบก๊าซชีวภาพจากบ่อขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นทำการทดสอบความน่าเชื่อถือในการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้วัตถุดิบก๊าซชีวภาพมีเทนจากบ่อขยะ (ทำการทดสอบระบบแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 50 ชั่วโมง ที่กำลังการผลิต 20

Read more

ซินโครตรอน-สถาบันนิติวิทย์จับมือพัฒนานวัตกรรมตรวจพิสูจน์หลักฐาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการตรวจพิสูจน์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและงานนิติวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคมให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน นครราชสีมา – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์

Read more

สวทช. ตอกย้ำขุมพลังวิจัย จับมือ ทันตะ จุฬาฯ เปิดตัว “ต้นแบบยาสีฟันยับยั้งฟันผุระยะเริ่มต้นสำหรับเด็ก”

(30 พฤษภาคม 2566) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) หน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวยาสีฟันต้นแบบด้วยนวัตกรรมนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ช่วยในการสะสมแร่ธาตุคืนกลับสู่ผิวเคลือบฟัน ภายใต้โครงการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม

Read more