ENTEC สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERclean” (เอนเนอร์คลีน) จำนวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

Read more