สทป.ส่งมอบยานเกราะล้อยางแบบ 4×4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นการวิจัยพัฒนา จนถึงขั้นการผลิตและจำหน่าย เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ 11 (S – Curve ที่

Read more

เนคเทค จับมือพันธมิตร เสริมแกร่ง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC-ACE 2021 ในรูปแบบออนไลน์

19 พฤศจิกายน 2564: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2564 หรือ NECTEC Annual Conference

Read more

เพื่อน – คณิน ชอบประดิถ ทูตวิจัย มาเชิญชวนทุกท่าน ลงทะเบียนและร่วมงาน “งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021” “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เพื่อน – คณิน ชอบประดิถ ทูตวิจัย งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021 มาเชิญชวนทุกท่าน ลงทะเบียนและร่วมงาน “งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo

Read more

วว. จับมือบริษัทอุบลไบโอเอทานอลฯ พัฒนากระบวนการผลิต R&D ใช้ประโยชน์สารชีวภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE

Read more