วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม เพื่อกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่ายนานาชาติตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน @ จังหวัดเลย

ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  (ศนก.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและเครือข่ายนานาชาติ ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน  ซึ่ง  วว. จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

“เจ้าสัว” มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท แก่ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด และ บริษัท โฮลซัมทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย คุณธนภัทร  โมรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย คุณวรปราณี โมรินทร์ (ที่

Read more

วว. เข้าร่วมการประชุม WAITRO Summit 2022 / General Assembly ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส. พิมประไพ  ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส วว.  เข้าร่วมงาน WAITRO  Summit  2022 

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ แบบครบวงจรโดยใช้ทรัพยากรที่มีตามธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยอาจารย์นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากชุมชน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไผ่ในระดับวิสาหกิจชุมชนอย่างเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตน้องได้ สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด พร้อมหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

LANTA ติดอันดับที่ 70 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ของการจัดลำดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุดของโลก

ผลการจัดอันดับ TOP500 หรือการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 ได้ประกาศว่าเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ LANTA โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ถูกจัดให้เป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงสุดอันดับ 70 ของโลก หรือนับเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน

Read more