ซินโครตรอนร่วมกับ Wazzadu.com เปิดตัว “กราฟีนจากขยะ” และ “แก้วเพื่อกักเก็บพลังงาน”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ Wazzadu.com เปิดตัว 2 ผลงานพัฒนาวัสดุเพื่ออนาคต “กราฟีนจากขยะ” หมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม 1,000 เท่า และ “แก้วเพื่อกักเก็บพลังงาน” สำหรับพัฒนาขั้วแบตเตอรี่เพื่อการกักเก็บพลังงานที่ยาวนานขึ้น ปลอดภัย

Read more

วช. ร่วมกับ สกสว. บพค. JST และ JSPS จัดประชุมสภาวิจัยโลก (Global Research Counil:GRC) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยรายใหญ่ประเทศญี่ปุ่น

Read more

วว. คว้ารางวัล Bronze Prize จากผลงานวิจัย “เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์” ในเวที SIIF 2022

นายวีรยุทธ  พรหมจันทร์  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย นางเรวดี    มีสัตย์  นักวิจัยอาวุโส  ศนอ. ในฐานะผู้แทน วว. ได้รับรางวัล Bronze

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมเส้นใยจากใบอ้อยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากธรรมชาติ

ปัญหามลพิษภายในประเทศทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาค ทำให้อาจารย์นักวิจัยจากหลายสถาบันได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้เหล่านั้น รวมไปถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเส้นใยใบอ้อย โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ผสมผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่เดิมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างรายได้เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศในชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้นำกลไกการตลาดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีไซน์รูปแบบตามแนวแฟชั่นที่ลูกค้าต้องการเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช . เป็นกลไกสำคัญของรัฐในการขับเคลื่อนให้การสนับสนุนงานวิจัย

Read more

สวทช. สนช. และ ศลช. ร่วมงาน World Congress of Angel Investors

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) เดินทางเข้าร่วมงาน World Congress of Angel Investors นำโดย ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ

Read more