สอวช. – คุรุสภา – SEAMEO STEM-ED – เชฟรอน ผนึกกำลัง 10 มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ STEP ปลดล็อกยกระดับการผลิตครูมืออาชีพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) – คุรุสภา – ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre

Read more

วว. จับมือ ม.นเรศวร ร่วมสนับสนุนผลักดันนำผลงาน/ผลิตภัณฑ์งานวิจัยต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  และ รศ. ดร. ศรินทร์ทิพย์   แทนธานี   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย

Read more

‘แผ่นกรองอากาศคาร์บาโน’ จากนาโนเทค สวทช. คว้า 2 รางวัลจากเวที iENA 2022

(เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565) : ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล An Excellent Invention from Research Institute

Read more

63 ปี วช.เดินหน้าจัดระเบียบจริยธรรมการวิจัย วางกรอบเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพมากกว่าเป็นกฎเหล็กบังคับ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดเวที บรรยายให้ความรู้ เรื่องResearch Integrity ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี “63 ปี วช.สู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม “ ณ

Read more