สอวช. แนะแนวทางการผลิตกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา เน้นผลิตบัณฑิตแบบ Co-creation ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

(เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565) ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive World: Demand Oriented

Read more

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัย ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จ NRCT Open House 2022

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ ด้านเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลก IPAC’22

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับโลกด้านเครื่องเร่งอนุภาค IPAC’22 จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสนองแนวพระราชดำริ ฯ ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องเร่งอนุภาคของประเทศไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

Read more

สวทช. จับมือ SUMMIT สานต่อความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ลดการนำเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

(เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Read more

วช. เปิดตัว “ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ” นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ผู้พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ครั้งที่ 7 เปิดตัวนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี

Read more

GISTDA ผนึกกำลัง มทร.ตะวันออก ผลักดันงานวิจัยขั้นแนวหน้า พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่ภูมิภาค

14 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือ มทร.ตะวันออก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมมือกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการ

Read more

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NRCT Open House 2022

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ”เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565

Read more