13 ปี พกฉ. สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธานแห่งความพอเพียง

23 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง พลอากาศเอกเสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “ตลอด 13 ปี ที่ผ่านมา พกฉ.

Read more

“ดนุช” ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.พะเยา ชี้ GE ม.พะเยา เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจด้วยฐานวัฒนธรรม

23 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา : ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และคณะจากกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม

Read more

สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พัฒนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้” ใช้กลไก Training Hub สถานีกระจายความรู้สร้างทักษะให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้นแบบขยายผลการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ สอดคล้องพันธกิจจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งเป้ายกระดับรายได้เกษตรกรก้าวพ้นขีดความยากจน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

Read more

“ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ” ผลงานร่วมวิจัยพัฒนา วว. & รีเสิร์ช เอ็กซ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท SMEs สินค้า Healthy Food  จากการประกวด Fi Asia Startup Product Competition ครั้งที่ 3

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ประสบผลสำเร็จในการร่วมวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์โพรเฮิร์บ :  ProHerb” อยู่ในรูปของผงชาฟรีซดรายสำหรับชงน้ำเย็นดื่ม มีองค์ประกอบสำคัญ

Read more

วช. จับมือ มว. – มช. พร้อมร่วมมือสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นต้นทุนต่ำของประเทศไทย

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จับมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบมาตรวิทยาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายแรกในการยกระดับมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบเซ็นเซอร์ของประเทศไทย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

วว. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11  ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน้ำ ชูบทบาทเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร มีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า  ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติ นอกจากบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แล้ว วว.

Read more

สอวช. เผยอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ปี 2022 พบปัจจัยด้านการศึกษาขยับขึ้น 3 อันดับ ด้านค่าใช้จ่าย R&D ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD World Competitiveness Center ประจำปี 2022 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยว่า การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี 2022

Read more