วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา  พรหมบุญ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ   การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันในการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ องค์ความรู้และเทคโนโลยี

Read more

เยาวชนไทย และนานาชาติร่วมเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (TACs2022) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนไทยและต่างประเทศร่วมนำเสนอกว่า

Read more

GISTDA จับมือ JAXA จัดงาน Business Matching ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ Japan Aerospace Exploration Agency หรือ JAXA ประเทศญี่ปุ่น จัดงานสัมมนา “Japan-Thailand Space Business Webinar Matching Event” เมื่อวันอังคารที่

Read more

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารประเทศเนปาล ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ดร.ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) สถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้แทนจาก Ministry of

Read more