หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดของ สทป. ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม พร้อมเดินหน้าเข้าสู่สายการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดย สทป. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมป้องกันประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 (S-Curve 11) ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สทป. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานให้สามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์เข้าสู่สายการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

Read more

24-25 มิถุนายนนี้ ชวนชมพาเหรดดาวเคราะห์ 5 ดวง ก่อนรุ่งเช้า

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมพาเหรดดาวเคราะห์ 5 ดวง ช่วงก่อนรุ่งเช้า วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์

Read more

วว. ผนึกกำลัง วช. /พันธมิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร”มุ่งปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ พัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับภายในประเทศ การส่งออก

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตลาดพืชสกุลไทร” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทร” ซึ่ง วว. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์

Read more

วว. ร่วมประชุม WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event ในฐานะผู้แทน Regional Focal Point (RFP) of Asia and the Pacific 2021-2022

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.)  ดร.ฮัฟนี  ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์

Read more

วช. หนุนทีมวิจัย ม.ราชภัฏพระนคร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ จ.สุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้คืนสู่ชุมชน หวังอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

​ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริง ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม เชิงชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน วช. จึงได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

Read more

สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ “9 ดีปเทคสตาร์ทอัป”

‘กระจกตาชีวภาพ’ แบบใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผู้บริจาคออกแบบให้เหมาะกับค่าสายตาคนไข้ ‘เข็มขนาดไมโคร’ ในรูปแบบแผ่นแปะช่วยส่งสารสำคัญผ่านผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างจาก ‘นาสท์ด้า สตาร์ตอัป’ NSTDA Startup เพื่อขยายงานวิจัยจากหิ้ง สู่โมเดลธุรกิจใหม่ (22 มิถุนายน 2565 ) ณ ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1

Read more