วว.จัดสัมมนาออนไลน์ “เจาะลึก…บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง” เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “เจาะลึก…บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง : Personal   care  and  cosmetic  product” ในวันที่ 28 มิถุนายน

Read more

สทป. ได้รับใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) ที่สามารถตรวจชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ พร้อมออกใบรับรองผลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อีกทั้ง สทป. มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “การให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ดังนั้น

Read more

วช. เร่งดัน “คุ้งบางกะเจ้า” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ​ เกษตร​อินทรีย์​วิถีแห่งความสุข  ด้วยเทคโนโลยีจากงานวิจัย ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะทีมผู้บริหาร วช.

Read more