บพท. สานพลังเบญจภาคีสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลพัฒนาเมือง

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย-องค์กรปกครองท้องถิ่น-เครือ ปตท. และ บพท. ลงนามเอ็มโอยูยกระดับการพัฒนาพื้นที่ ด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ปูทางสู่การสร้างท้องถิ่นอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการพัฒนาเมือง รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท.ได้ต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้จากงานวิจัยการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่ ด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ระหว่าง บพท.กับ

Read more

GISTDA เผยดาวเทียมพบจุดความร้อนไทยวานนี้ 398 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร ส่วน PM2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 398 จุด ในขณะที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังนำโด่งจำนวน 4,141 จุด สปป.ลาว 2,173 กัมพูชา 1,400

Read more