ครม. เห็นชอบ “ร่างระเบียบฯ ร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน” พร้อมไฟเขียวตั้ง “สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมฯ” เพื่อหนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

(เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566) : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการร่วมลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยกับภาคเอกชนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นกลไกสำคัญให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ พร้อมเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่

Read more

วว. จับมือ กรมประมง นำ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทย มุ่งวิจัยพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันนี้ ( 8  มี.ค. 2566 ณ วว. เทคโนธานี)  ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นายเฉลิมชัย 

Read more

การพัฒนาทักษะคนพิการสู่อาชีพ ทางเลือกของสถานประกอบการที่มีคุณค่าต่อคนพิการ

ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนพนักงานปกติ 100 คน ต่อการจ้างงานคนพิการ 1 คน และหากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ สามารถเลือกวิธีการหนึ่งคือการส่งเสริมฝึกงานให้กับคนพิการตามมาตรา 35 ได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more

ทอ. สานต่อการสร้างดาวเทียมภายในประเทศ ร่วมกับ GISTDA ส่ง TU-1 เข้าทดสอบที่ศูนย์ทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ AIT เพื่อทดสอบดาวเทียมจากหน่วยงานภาครัฐครั้งแรกอย่างเต็มระบบจากกองทัพอากาศเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการสร้างดาวเทียมด้วยฝีมือคนไทย โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานในพิธีรับมอบดาวเทียม Thai Universe

Read more

ไบโอเทค สวทช. เปิดโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค มาตรฐานสากล ตอบโจทย์อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

8 มีนาคม 2566 กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดตัวโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility) หรือ BBF ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลอย่าง

Read more