🔥 GISTDA เผยสูงลิ่วจนน่าเป็นห่วง…!!! ทั้งจุดความร้อน และ PM 2.5

🛰 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 23 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อนสูงขึ้นกว่าเดิมมากถึง 2,278 จุด ในขณะที่ สปป.ลาว ยังคงสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าวานก่อนถึง 6,679 จุด ตามด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 5,324

Read more