สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี (D-IRON) ให้ ทบ.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี ให้กับ กองทัพบก (ทบ.) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบไร้คนขับและต่อต้านระบบไร้คนขับ เพื่อให้ ทบ. นำเข้าไปทดสอบ ประเมินผลโดยคณะกรรมการ ทบ. และนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับนำไปใช้งานใน ทบ. ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ

Read more

วช. จับมือ สสส. ผนึกพลัง 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน MOU บูรณาการเชิงรุกหนุนเสริมข้อมูลวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม นำสู่สังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.​

Read more

วว. / วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า  “90  ไร่ 9,000  ต้น”  ณ  พื้นที่สำนักงาน  วว.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสาวขนิษฐา   สหเมธาพัฒน์   กรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 ไร่ 9,000 ต้น ซึ่ง วว. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมจัดขึ้น เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

อว. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ในงานแสดง “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion :  Beyond BMA)” ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

นายธนาคาร วงษ์ดีไทย เลขานุการร่วมคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion :  Beyond BMA)” โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

Read more

วช. หนุนงานวิจัยต้นแบบการจัดร้านอาหารชีวิตวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรฐานสุขอนามัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนตื่นตัวในด้านสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distance ในชีวิตวิถีใหม่ยุค New Normal จึงมีการปรับพฤติกรรมในการเข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผู้เข้ารับบริการร้านอาหารสำหรับออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านอาหารวิถีใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง New Normal เพื่อสร้างมาตรฐานของการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ใช้บริการร้านอาหาร

Read more

GISTDA เผยสถานการณ์ล่าสุดพบน้ำท่วมพื้นที่ 4 ลุ่มน้ำหลัก สูงเกือบ 8.5 แสนไร่ กระทบพื้นที่ปลูกข้าวแล้วกว่า 2.6 แสนไร่

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 (เซนทิเนล -1) ของวันที่ 29 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมในพื้นที่ 4 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ ได้แก่ ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำบางปะกง สูงถึง 844,799 ไร่

Read more