วว. เชิญชวนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  IoT for Community Water Supply Production  ฟรี! เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี/พหุภาคี

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. ในการดำเนิน  โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  International  Workshop  on  the

Read more

วว. ร่วมคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ 2565  มุ่งเน้นพัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ   ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ   โอกาสนี้  นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Read more

สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมผลักดันบทบาท และสร้างภาวะการเป็นผู้นำแก่กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเปค

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy, TYSA) และกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำแก่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเปค (Inclusive Science Leadership Program for Early-to Mid-Career Researchers in APEC)

Read more

กอ.รมน. จับมือ วช. ชูชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบรางวัลชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

Read more

สทน.และ เอสซีจี ซิเมนต์ ลงนามความร่วมมือการศึกษาแหล่งธาตุหายาก และการนำเทคโนโลยีฟิวชันไปใช้ด้านพลังงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาในธุรกิจซีเมนต์ และการสกัดธาตุหายาก โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ลงนามร่วมกับ และคุณวิสุทธ จงเจริญกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจทรัพยากรหมุนเวียน  โดยมีคุณชนะ

Read more