GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Gaofen-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Gaofen-1 (เกาเฟิน-1) ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนนี้โดยปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วทั้งสิ้น 159,029 ไร่ และ 106,215 ไร่ ตามลำดับข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน

Read more

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-4 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง พบพื้นที่น้ำท่วมขัง กว่า 1 ล้านไร่ โดยจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่น้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ 294,258 ไร่ ตามด้วยพระนครศรีอยุธยา 248,841

Read more

วว. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564 จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายพิศาล   พงศาพิชณ์   เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “หน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น” ประจำปี 2564  ให้แก่  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

Read more

สกสว. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หนุนแวดวงวิจัย ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของผลงานวิจัยโดยใช้เทคนิค SROI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย  สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1  ภายใต้ธีม“Financial Proxy and Best Practice of SROI”  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการที่มีความสนใจด้านการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย  รวมถึงด้านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

Read more

ราชวิทยาลัย – วช.เปลี่ยน “หญิงชาวบ้านแม่มอก” อ.เถิน จ.ลำปาง เป็น “ต้นแบบชุมชนนักบริบาลผู้สูงอายุ” สร้างรายได้กว่า 6 ล้านบาทต่อปี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ราว ร้อยละ 18 ของจำนวนประชากร หรือ ราว 12 ล้านคน หน่วยงานภาครัฐ และภาควิจัย ได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การวิจัย ครอบคลุมในหลายมิติ โดยเฉพาะเชิงสาธารณสุข ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร

Read more