โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ส่งผู้ป่วย 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และนายแพทย์ ปีนไทย เทพมณฑา แพทย์ประจำโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามฯ ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้ว 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน

Read more

สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data นำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งเป้าหมายบูรณาการข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายด้านอาหารในโรงเรียนและสุขภาพนักเรียน นำไปสู่การบริหารจัดการให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี นายณรงค์

Read more

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564”

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้รับรางวัล  “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564” จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือในระดับชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศหรือสังคมในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะสืบไป 

Read more

สกสว. – มธ. เปิดเวทีระดมสมองออกแบบกลยุทธ์ หนุน “รัฐ – เอกชน” ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมสูงขึ้น

30 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   โดย สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม WORKSHOP ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมสมองในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วช. หนุน นักวิจัย ม.อ. ลงพื้นที่นำงานวิจัยพัฒนาแพะภาคใต้ ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

แพะ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่เป็นคนไทยอิสลาม จึงทำให้แพะเป็นที่ต้องการเพราะใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถหากินใบไม้ใบหญ้าได้เอง ทั้งยังให้ผลผลิตเนื้อและนม เนื้อแพะเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยได้ในระดับสูงกว่าเนื้อวัว หมู และไก่ มีไขมันในระดับต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ นมแพะมีคุณค่าทางอาหารสูง ใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโค กระบือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

เริ่มแล้ว !! “ศิลปาชีพ ปี 64” ที่สุดแห่งมิติใหม่ของการช้อปสินค้า OTOP เปิดประสบการณ์ช้อปพร้อมกัน ทั้งออนไลน์-ออนไซต์ 30 ก.ย. ถึง 9 ต.ค. นี้

เปิดประสบการณ์งานช้อปสินค้า OTOP สู่ยุคออนไลน์เต็มตัว!! กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2564” ครั้งที่ 10  ในรูปแบบ Virtual Event สื่อถึงการนำพาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวผ่านการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ไปสู่โลกออนไลน์

Read more