ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T พร้อมให้กำลังใจในการทำงานของทีม U2T ทุกภาคส่วน โดยได้ร่วมหารือประเด็นการดำเนินงานโครงการ U2T รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ

Read more