ติดอาวุธเด็ก Gen R  ด้วยทักษะโรงงานอัจฉริยะ ในเวที IoT Hackathon 2022 พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช.  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

Read more

วช. หนุนนักวิจัยไทยสร้างชื่อเข้าร่วมงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ คว้าเหรียญทองเกียรติยศและรางวัลเหรียญทอง 11 รางวัล

 เพื่อผลักดันการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น ให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยผ่านการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงให้การสนับสนุนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ และหนึ่งในกิจกรรมที่ วช. ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีคือ การสนับสนุนให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “Inventions Geneva Evaluation Days – Virtual Event” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิสฯ อาทิ The Swiss

Read more