วช. ร่วมกับ ม.มหิดล อพท. และท้องถิ่น ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก จังหวัดตราด ขยายผลการใช้ประโยชน์ผลงาน “นวัตกรรมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด ดร.วิภารัตน์

Read more

GISTDA หวังต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจเด็กไทย..!! จากโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี3 “Mission 7 to US Space & Rocket Center and NASA”

Read more

ยิปซัมตราช้าง นำร่องติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ หนุนเทรนด์ Green Building รักษ์สิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ต่างปล่อยคาร์บอนจากการผลิตรวมกันประมาณ 50 กิกะตันต่อปี ดังนั้น เป้าหมายการลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นอีกหนึ่งหลักไมล์ของภาคธุรกิจหลายๆแห่งที่ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการ หรืองานออกแบบอาคาร จะมองแค่เรื่องนวัตกรรมและความสวยงามอย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องใส่ความยั่งยืนลงในงาน และคำนึงถึงปริมาณคาร์บอนของโครงการด้วย จากรายงานของ The International

Read more

ปส. ร่วมผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน MOU จ.สตูล พัฒนาจังหวัดสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG

ในวันนี้ (1 เมษายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจังหวัดสตูล

Read more

สอวช. เผยไทยมีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ชี้มีนโยบายรัฐส่งเสริมการให้ทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากร รองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตลาดการผลิตในอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย (EVs Conversion in Thailand, Technology, and

Read more