บพข. เปิดความร่วมมือครั้งแรกระหว่างไทย-เกาหลีใต้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะร่วมกับบริษัท NAVER เจ้าของ LINE APP เตรียมผลักดันการสร้างตลาดเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน

บพข.เปิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะด้านการดูแลสุขภาพและระบบดูแลรักษาความปลอดภัย (Smart Cities for healthcare, security and safety) ร่วมกับบริษัท Naver Cloud Corp. เจ้าของแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE APP) นำทีมผู้พัฒนาระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลด้านพันธุกรรม เซลล์ และยีน ระบบข้อมูลการรักษาความปลอดภัยด้านอาชญากรรมจากประเทศเกาหลีใต้

Read more

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ตอบโจทย์ แก้ปัญหาครบวงจร ด้วย วทน.

จากบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  กอปรกับการเผชิญจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมโลกต้องปรับตัว และมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือที่สามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหา ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมรวดเร็วยิ่งขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการในลักษณะจตุภาคี หรือ Quadruple  Helix

Read more

วว. เชิญชวน พักรถ…พักผ่อน…ก่อนถึงบ้าน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เปิดจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แวะจอดพักรถ 

Read more

เอ็มเทคพัฒนา “Well-Living Systems” ระบบดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยของลูกหลาน

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว รัฐบาลไทยยังกำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” วันสำคัญที่ชักชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจผู้สูงอายุมากขึ้น ยิ่งเฉพาะในปี 2565 นี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ระบุว่าเป็นปีที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ดังนั้นการเร่งปรับตัว

Read more

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 299 จุด ลดลงจากวานก่อนเล็กน้อย พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 131 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 52 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 43 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 34 จุด

Read more

16 ปี สทน.ชูการ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทรนด์โลกในทศวรรษหน้า

​สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. (Thailand Institute of Nuclear Technology : TINT) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ภารกิจหลักของ

Read more