NECTEC-NSTDA joins UNESCO in building online database on NAVANURAK for collecting and preserving creative assets for heritage conservation professionals

1 April 2022, Bangkok – On the occasion of Thai Heritage Conservation Day, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

Read more

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์ จัดเก็บ สืบสาน เพื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

1 เมษายน 2565 กรุงเทพมหานคร – เนื่องในวัน “อนุรักษ์มรดกไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศความร่วมมือในการอนุรักษ์สืบสานสถาปัตยกรรมไทย

Read more

4 เสือ อว. – มรภ.สงขลา ปั้น “สตูล” สู่จังหวัด BCG

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย สำนักงานปลัด อว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดสตูล นำองค์ความรู้สมัยใหม่พัฒนาสู่จังหวัดสีเขียว รวมถึงทำให้จังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม ผ่านอุทยานธรณีโลก “สตูลจีโอพาร์ค” พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์พริกไทยสุไหงอุเปเป็นสินค้าอัตถลักษณ์

Read more

ไบโอเทค สวทช. พัฒนา ‘ไวรัสตัวแทน’ ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก

ที่ผ่านมาการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพวัคซีนรักษาโรคโควิด-19 นักวิจัยต้องดำเนินงานบนความเสี่ยงสูงแยกไวรัส SARS-CoV-2 จากสารคัดหลั่งของผู้ป่วยในประเทศ และเพิ่มปริมาณไวรัสที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีความรุนแรงชนิดนี้ภายในห้องห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL3) ซึ่งประเทศไทยเองมีไม่มากนัก ทำให้การดำเนินงานทำได้ลำบากและล่าช้า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนายาและวัคซีนให้ทันต่อการระบาดของโรค และการเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสที่มีกลายพันธุ์ตลอดเวลา            ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more

สอวช. ชี้แนวโน้มงานและทักษะที่จำเป็น พร้อมแนะนโยบาย มาตรการส่งเสริมจากรัฐ เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาไทยปรับตัว ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานสัมมนานานาชาติระดับอุดมศึกษา “Human Capital Maximization: Reimagining and Redesigning our Skills of the Future” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในอนาคตของการทำงาน พร้อมเชิญสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

Read more

จับตา! “ดาวเสาร์เคียงดาวอังคาร” ใกล้กันมาก รุ่งเช้า 5 เมษายนนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนชม “ดาวเสาร์เคียงดาวอังคาร” รุ่งเช้า 5 เมษายน 2565 ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก ห่างเพียง 0.3 องศา สังเกตได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลา 03:30

Read more

สอวช. เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา สมัยที่ 25 (The United Nations Commission on Science and Technology for Development, Twenty-fifth Session)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 – 21.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Read more

เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะระดับนานาชาติที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เมื่อปี พ.ศ. 2565 ต้องระงับการจัดงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในวันนี้ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเพาะช่างกลับมาจัดงานนี้อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 16 ภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดโดยจัดให้ชมในสองรูปแบบทั้ง Virtual Art Exhibition และสามารถเข้าชมงานจริงได้ที่พื้นที่วิทยาลัยเพาะช่าง

Read more