เนคเทค จับมือ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอนด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (2565-2567)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอน ด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (2565-2567)  ความร่วมมือครั้งนี้ เนคเทค สวทช. โดย ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT) ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Train the

Read more