“แพร็กมาฯ” เผยกลยุทธ์ 3 สำคัญในการบริหาร HR ในยุค Metaverse

ต้องยอมรับว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ ‘Metaverse’ โลกเสมือนจริง ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ให้คนในวัยทำงานต้องเปิดรับเทคโนโลยี ทั้งการประชุมออนไลน์ หรือการทำงานทางไกล ซึ่งทำให้เข้าใกล้โลก Metaverse มากขึ้นไปอีก บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด  บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล สู่ Digital Transformation ได้ให้มุมมองด้านการบริหารบุคลากรในยุค Metaverse ได้อย่างน่าสนใจ

Read more

วช. สนับสนุน “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC แบบติดเพดาน” สาธิตจุฬาฯ รางวัลเวทีนานาชาติ เจนีวา ติดตั้งที่รัฐสภา

จากการที่ วช. ได้นำ “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโดยใช้รังสี UVC แบบติดเพดาน” ของนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ จนคว้ารางวัลเหรียญเงิน ปัจจุบันได้นำไปใช้งานจริงที่รัฐสภาแล้ว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วช.ขยายผลวิจัยสู่ชุมชน สนับสนุนใช้เครื่องเฝ้าระวังไฟป่า ผลดีเกินคาด ต่างชาตินำต้นแบบไปประยุกต์ใช้

          ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน หรือค่าพีเอ็ม 2.5  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน และในปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัด แม้จะมีเจ้้าหน้าที่ กลุ่มอาสาสมัครช่วยคอยเฝ้าระวังไฟ

Read more

วช. หนุนทีดีอาร์ไอศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน หวังผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศให้มีความชัดเจน เผย 2 ปีที่ผ่านมาแม้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังสามารถลดลงได้อีก หากทุกฝ่ายมีมาตรการไปในทิศทางเดียวกัน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ผู้ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงให้ทุนสนับสนุนกับโครงการวิจัย “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอุบัติเหตุทางถนน” โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) เพื่อวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย เพื่อให้หน่วยงานด้านนโยบายสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์การอ้างอิงในการติดสินใจทางนโยบายและประเมินผลกระทบของมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

Read more