ปส. ลงพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกสร้างความตระหนักเชิงรุก เฝ้าระวัง-ป้องกันการปนเปื้อนรังสีในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก

          ในวันนี้ (22 เมษายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกสร้างความตระหนักเชิงรุกในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก ป้องกันการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรมเศษโลหะ พร้อมแจงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยทางรังสี ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Read more

ปส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC ดึงผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำนวัตกรรมนิวเคลียร์-รังสี หนุน BCG โมเดล

ศ.ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation – APEC) มุ่งส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูงในการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาประเทศสู่ความรุ่งเรืองและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์

Read more

วว. ขับเคลื่อน BCG  หนุนใช้ “สารชีวภัณฑ์” ช่วยยกระดับผลิตผลทางการเกษตร พร้อมให้บริการระดับอุตสาหกรรมโดย ICPIM 2 ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อรา/แบคทีเรีย

“ชีวภัณฑ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะมาจาก พืช สมุนไพร จุลินทรีย์  มีหลายรูปแบบ ที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ EM (Effective  microorganisms) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์มีหน้าที่ในด้านการย่อยสลายเศษซากพืช ช่วยเร่งปฏิกิริยาในการผลิตปุ๋ย  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตฮอร์โมน หรือเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักร่วมกับสมุนไพรเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยนำ หรือใช้ป้องกันกำจัดแมลง  มีหลายหน่วยงานภาครัฐที่ผลิต EM และนำไปใช้ในเชิงสังคม

Read more

สอวช. ปลื้ม ริเริ่มแนวคิดต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยให้ สตช. นำไปต่อยอดโครงการ “สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประชุมสุดยอดตำรวจโลกที่เมืองดูไบ

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) และได้คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Experience in Community Policing ประเภทการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรตํารวจที่มีผลงานการพัฒนาแนวคิดตํารวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด จากการประชุมสุดยอดตํารวจโลก ในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ณ

Read more

“เอนก” ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โอกาสสำคัญทางการแข่งขันของไทย แนะนโยบายการพัฒนากำลังคนต้องตอบสนองความต้องการภาคเอกชน เน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read more

สวทช. ร่วมกับ JAXA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร จัดแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge ครั้งที่ 3 ชิงแชมป์ประเทศไทย ค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทย ส่งโปรแกรมประมวลผลบนสถานีอวกาศนานาชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานพันธมิตร จัดแข่งขัน The 3rd Kibo Robot Programming Challenge ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่

Read more

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ (nSPHERE-)” โดยนาโนเทค สวทช. ให้กับ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ (nSPHERE-)” นวัตกรรมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับโรงพยาบาลฝาง, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนของ

Read more

วช.สนับสนุนทุนวิจัยนิวตัน “การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่มีการติดเชื้อร่วมระหว่างพยาธิใบไม้ตับและแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลรี่” หวังลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่ยังคงสูงกว่าปีละ 20,000 ราย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี นับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย วช. มีบทบาทสำคัญในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาที่สำคัญของประเทศ จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัย Newton Fund Impact

Read more