วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน ครั้งที่ 4 ส่งท้ายภาคกลางที่ราชบุรี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Read more

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 สุโขทัย พิษณุโลก ท่วมขังรวมกว่า 1.2 แสนไร่

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 (วานนี้) พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #สุโขทัย จำนวน 114,061 ไร่ และ #พิษณุโลก จำนวน 10,819 ไร่ รวมทั้งสิ้น 124,880 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ในขณะพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบ

Read more