ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ นำโดย “พล.อ.ประวิตร” เห็นชอบผลวิจัยนวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการบริหารจัดการน้ำฯ มุ่งสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชน

(เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยประเด็นสำคัญในการประชุมคือการพิจารณาผลการศึกษาโครงการวิจัยการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ที่จัดทำโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

Read more

วช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. 2565”

เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี

Read more

วช. ผนึก 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ เป็นนวัตกรรมแปรรูปจากมันสำปะหลัง และเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ สินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

Read more

วช.หนุนงานวิจัยช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ขยายผลโมเดลต้นแบบ 25 จังหวัด เสริมภูมิคุ้มกันให้สังคม

แม้ปัญหาการฆ่าตัวตายจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคม แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ส่่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียไม่เพีียงแต่ครอบครัวของผู้เสียชีีวิตเท่านั้น แต่เป็นความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียทางสังคม ที่สามารถป้องกันได้หากมีระบบการป้องกันดูแลและองค์ความรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  คนในสังคมได้รับผลกระทบซ้ำเติมมากขึ้นจากปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจเป็นแรงกดดันทำให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้น  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย” ดร.วิภารัตน์

Read more