สอวช. แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด เน้นเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้-ใต้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030

ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในเวทีเสวนาโต๊ะกลม “Fourth Asia-Pacific Directors-General Forum on South-South and Triangular Cooperation” จัดโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The

Read more

วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก “COSMOPROF ASEAN  BANGKOK  2022” พร้อมโชว์นิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดพืชอัตลักษณ์/สมุนไพรไทย ในโครงการ Thai  Cosmetopia

นายสายันต์  ตันพานิช    รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  COSMOPROF  ASEAN  BANGKOK  2022 งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดโดย บริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ต ประเทศไทย

Read more

วว./มก. จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ ฟรี!  เรื่อง “เทคนิคการผลิตและการจัดการสวนน้อยหน่า” 

 กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดบรรยายพิเศษออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร ฟรี!   เรื่อง  “ เทคนิคการผลิตและการจัดการสวนน้อยหน่า”   โดยได้รับเกียรติจาก  คุณเรืองศักดิ์ กมขุนทด   นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 

Read more

วว. นำ วทน. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร อบรมการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุด/จัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าจากมังคุดตกเกรดและเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากการแปรรูป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน”โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน  เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย เมื่อวันที่  13 กันยายน 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน  เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน  มีส่วนประกอบสำหรับเตรียมน้ำหมัก  ได้แก่ เปลือกมังคุดสด

Read more