GISTDA พบลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ยังท่วมขังกว่า 2 แสนไร่

ข้อมูลจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 พบพื้นที่น้ำท่วมขัง 222,458 ไร่ บริเวณบางส่วนของจังหวัด #กาฬสินธุ์ 12,463 ไร่ #บุรีรัมย์ 3,985 ไร่#มหาสารคาม 19,530 ไร่ #ยโสธร 25,521 ไร่ #ร้อยเอ็ด 73,021 ไร่#ศรีสะเกษ

Read more

วช. หนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ตั้งศูนย์วิจัยชุมชน นำววน.เสริมอัตลักษณ์ “ชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย” จ. ชัยภูมิ

วช. หนุนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ ชูอัตลักษณ์เส้นไหม และภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหม พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย” นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

Read more