GISTDA ร่วมกับสถาบันวิจัยการบินและอวกาศเกาหลี และภาคีร่วม จัดเสวนาความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอวกาศ เตรียมยกระดับขีดความสามารถการเฝ้าระวังภัยจากอวกาศให้กับประเทศไทย

16 กันยายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกับสถาบันวิจัยการบินและอวกาศของเกาหลี หรือ KARI และเครือข่ายการทำงานด้าน Space Safety and

Read more

วว. ร่วมกับ 17 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา นำ วทน. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/บุคลากรสายวิชาการ

               ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ให้เกียรติแสดงความยินดี  ในโอกาสที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more