ใครไม่พร้อม แต่ “ฟู้ดพร้อม”! มช. ส่งนวัตกรรมโภชนบำบัด แก้ปัญหาเบื่ออาหารด้วย AI เข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 66

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิจัยบูรณาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำผลงาน “ฟู้ดพร้อม”

Read more

วว./JPI ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มประเทศอาเซียน

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม ( อว.)  พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา   โสดา   ผู้อำนวยการ  กองวิเทศสัมพันธ์  วว.  ประชุมหารือกับ  Mr.Shigeo Koshino, Senior

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมโชว์ 3 ผลงานเด่นในงาน TechnoMart 2022  ชมฟรีได้ที่สยามพารากอนและในรูปแบบออนไลน์

นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ TechnoMart 2022  ขึ้น  ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า

Read more

อว. เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก นำร่อง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ “แม่เมาะโมเดล” สร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า “เอนก” เสนอตั้งกลุ่มเครือข่ายในมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน พร้อมมอบ สอวช. หัวขบวนจัดเวทีสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป้าหมายสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

(เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read more

GISTDA เผยพายุโนรูทำอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร ท่วมแล้วกว่า 2 แสนไร่

GISTDA ติดตามน้ำท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-Skymed-4 พบพื้นที่น้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจาก #พายุโนรู รวมทั้งสิ้น 216,674 ไร่ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง #อุบลราชธานี 108,365 ไร่ #ศรีสะเกษ 80,189 ไร่ #อำนาจเจริญ 19,273 ไร่

Read more

วช. หนุนงานวิจัยการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ต่อแรงงานที่เคลื่อนย้ายกลับสู่ท้องถิ่นในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนโครงการวิจัยการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ต่อแรงงานที่เคลื่อนย้ายกลับสู่ท้องถิ่นในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาย ใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินโครงการโดย รศ.ดร เจริญชัย เอกมาไพศาล คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก รวมถึงร้านอาหารต่าง ๆ

Read more

วว. เสริมแกร่งเกษตรกร “ชุมพร” อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกทุเรียนคุณภาพเนิน 491 และกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนและมะพร้าวในเขตอำเภอเมืองและอำเภอปะทิว จำนวน 93 ราย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี” เมื่อวันที่

Read more