GISTDA ใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำ ท่วมขังแล้วกว่า 1 ล้านไร่ในหลายลุ่มน้ำสำคัญ

GISTDA ใช้ดาวเทียม Radarsat-2 และดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 7 กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 1,655,983 ไร่ ในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำสำคัญที่กระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำปิง

Read more

สกสว. ผนึกกำลัง GISTDA ผลักดันแผนวิจัยโลกและอวกาศของประเทศไทย

8 กันยายน 2565 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดสัมมนา

Read more

สอวช. – ส.อ.ท. หารือแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เชื่อมโยงการทำงานรัฐ-เอกชน มุ่งผนึกกำลังยกระดับรายได้ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนด้านนโยบาย

(6 กันยายน 2565) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประชุมหารือความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ผ่านความร่วมมือทั้งในภาคนโยบายและภาคอุตสาหกรรม ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการสำคัญของ

Read more

วว. ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี อบรมการขยายสารชีวภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุน ป้องกันโรคพืช ได้ผลผลิตดีขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ตันติมา  กำลัง   นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายธีรเจต  มณีโรจน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  นางสาวอรุณวดี  สว่างดี  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ

Read more

วว. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานพันธมิตรสกลนครนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/สังคม

นายสายันต์   ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ ดร.ชูพงศ์   คำจวง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการนำผลงานวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Read more

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย เปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในงาน NECTEC-ACE 2022

8 กันยายน 2565: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท. สวทช.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Read more